Giải câu 2 bài 38: Cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 162 sgk hóa lớp 10

Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

2SO2 (k) + O2(k) ⥩ 2SO3 (k) ∆H < 0

Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?

A. Biến đổi nhiệt độ.

B. Biến đổi áp suất.

C. Sự có mặt chất xúc tác.

D. Biến đổi dung tích của bình phản ứng.

Bài làm:

Đáp án C: Sự có mặt chất xúc tác.

Khi phản ứng thuận nghịch chưa ở trạng thái cân bằng thì chất xúc tác có tác dụng làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập hơn.

=>Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hóa học hay không làm nồng độ các chất trong cân bằng biến đổi.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021