Giải câu 5 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 82 SGK)

Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

Bài làm:

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

Ví dụ:

bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021