Giải câu 1 bài 30: Lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 132 sgk hóa 10

Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng :

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là

A. 1 : 2.

B. 1 : 3.

C. 3 : 1.

D. 2 : 1.

Bài làm:

Đáp án D.

Ta có:

Quá trình khử: S+6 + 2e → S+4

Quá trình oxi hóa : So → S+4 + 4e

=> tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là 2 : 1

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021