Giải câu 2 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 27/SGK).

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5

B. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p6

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

D. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án C

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16)

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021