Giải thí nghiệm 3 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch: HCl, NaCl, HNO3

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch: HCl, NaCl, HNO3

Cách 1:

  • Dùng quỳ tím phân biệt được NaCl vì không có hiện tượng
  • Dùng tiếp dung dịch AgNO3 phân biệt được HCl vì có kết tủa trắng

PTHH: AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

Cách 2:

  • Dùng AgNO3 phân biệt được HNO3 vì không có hiện tượng

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

  • Dùng tiếp quỳ tím phân biệt được NaCl vì không có hiện tượng.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021