Giải câu 6 bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 89 SGK)

Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau :

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

b) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Bài làm:

a) Sự oxi hóa của nguyên tử Cu: Cu0 → Cu2+ + 2e

Sự khử của ion bạc: Ag+ + 1e → Ag0

b) Sự oxi hóa của nguyên tử : Fe0 → Fe2+ + 2e

Sự khử của ion bạc: Cu2+ + 2e → Cu0

c) Sự oxi hóa của nguyên tử : Na0 → Na+ + 1e

Sự khử của ion bạc: 2H+ + 2e → H2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021