Giải câu 7 bài 11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 54 SGK)

Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó.

Bài làm:

Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3 => công thức hợp chất khí với hiđro của nó là RH2
Trong hợp chất RH2 có 5,88% H về khối lượng => 2.100%/(MR+ 2) = 5,88%

=>MR = 32. Vậy nguyên tử khối của R = 32. R là S. Công thức phân tử là SO3 và H2S.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021