Giải câu 1 bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 96 sgk hóa 10

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại ?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D.Ag

Bài làm:

Đáp án B: Zn (kẽm) do:

Kim loại Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng và với khí Cl2 đều tạo ra ZnCl2:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + Cl2 →(to) ZnCl2

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch HCl loãng và khí Cl2 tạo ra hai muối khác nhau là FeCl2 và FeCl3:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 →(to) 2FeCl3

Ag, Cu không tác dụng với dung dịch HCl

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021