Giải câu 8 bài 11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 8.(Trang 54 SGK)

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó.

Bài làm:

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, theo bảng tuần hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của R là RO2.

Theo bài ra trong phân tử RO2, có 53,3% oxi về khối lượng => 32.100%/(MR + 32) = 53,33%

=>MR = 28 =>Nguyên tử khối là R = 28.

Vậy R là Si. Công thức phân tử là SiH4 và SiO2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021