Giải câu 7 bài 16: Luyện tập Liên kết hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 76 SGK)

Xác đinh điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA.

Bài làm:

Nguyên tố nhóm VIA thiếu 2e để đạt đến cấu hình khí hiếm, VIIA thiếu 1e để đạt đến cấu hình khí hiểm. Vì vậy trong hợp chất với các nguyên tố nhóm IA thì điện hóa trị của nguyên tố nhóm VIA là 2 và điện hóa trị của nguyên tố nhóm VIIA là 1.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021