Giải câu 3 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (Trang 28/SGK).

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy :

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron ;
B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron ;
C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron ;
D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

Bài làm:

Đáp án D

Lớp ngoài cùng là lớp M (n = 3) có 2e ở phân lớp s và 1 e ở phân lớp p

=>Tổng có 3 e

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021