Giải câu 8 bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 147 sgk hóa 10

Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Bài làm:

Ta có: nkhí = 1,344/22,4 = 0,06 (mol)

a) Gọi số mol Zn , Fe trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là x, y (mol)

=>65x + 56 y = 3,72

PTHH: Zn + S →(to) ZnS

y y (mol)

Fe + S → FeS

x x (mol)

ZnSO4 + H2SO4 → ZnSO4 + H2S

x x (mol)

FeSO4 + H2SO4 → FeSO4 + H2S

x y (mol)

Từ các phương trình hóa học trên

=>nH2S = x + y = 0,06 (mol)

=>Hệ phương trình: \

=> x = 0,04 (mol), y = 0,02 (mol).

Khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

mZn = 0,04.65 = 2,6g

mFe = 0,02.56 = 1,12g.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021