Giải câu 3 bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 108 sgk hóa 10

Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc ta có thể điều chế được nước Gia-ven không? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Bài làm:

Ta có thể điều chế nước Gia – ven trong phòng thí nghiệm theo sơ đồ sau:

HCl → Cl2 → Nước Gia – ven:

  • Điều chế HCl từ NaCl, H2SO4 đặc:

NaCl + H2SO4 đặc →(to) NaHSO4 + HCl↑

  • Hấp thụ khí hidro clorua vào nước được dung dịch axit HCl.
  • Điều chế Cl2:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

  • Sục từ từ khí Cl2 và dung dịch NaOH:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Nước Gia -ven

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021