Giải câu 4 bài 29: Oxi Ozon

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 127 sgk hóa 10

Hãy trình bày các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tại sao không áp dụng phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm cho công nghiệp và ngược lại ?

Bài làm:

a) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

Nguyên tắc: Nhiệt phân những hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệt.

2KClO3 →(to) 2KCl + 3O2

2KMnO­4 →(to) K2MnO4 + MnO2 + O2

b)Trong công nghiệp.

  • Từ không khí : Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
  • Từ nước : Điện phân nước trong môi trường H2SO4 hoặc NaOH:

2H2O →(đpdd) 2H2 + O2

=>Không áp dụng phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm cho công nghiệp, do nguyên liệu đắt, chỉ điều chế một lượng nhỏ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021