Giải câu 1 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 27/SGK).

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố :

A. s

B. p

C.d

D.f

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án A

Nguyên tố có Z = 11 có cấu hình electron 1s22s22p63s1

Electron cuối cùng được điền vào phân lớp s vậy thuộc nhóm nguyên tố s

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021