Giải câu 5 bài 33: Axit sunfuric Muối sunfat

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 143 sgk hóa 10

a)Trong các trường hợp nào của axit sunfuric có những tính chất hóa học chung của một axit ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình phản ứng để minh họa.

b) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học đặc trưng ?

Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình phản ứng để minh họa.

Bài làm:

a) Dung dịch axit sunfuric loãng có những tính chất chung của axit, đó là :

  • Đổi màu quỳ tím thành đỏ.
  • Tác dụng với kim loại → muối + hiđro.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2.

  • Tác dụng với oxit bazơ và bazơ.

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

  • Tác dụng muối:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl.

b) H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh và tính háo nước;

  • Tính oxi hóa mạnh :

2H2SO4 đặc + Cu →(to) CuSO4 + SO2↑ + 2H2O.

2H2SO4 đặc + S → 3SO2 + 2H2O.

2H2SO4 đặc + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4.

  • Tính háo nước

C12H22O11 →(H2SO4 đặc) 12C + 11H2O.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021