Giải câu 10 bài 25: Flo Brom Iot

  • 1 Đánh giá

Câu 10 : Trang 114 sgk hóa 10

Làm thế nào để phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl ?

Bài làm:

Lấy ở mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử:

Cho dung dịch AgNO3 vào từng mẫu thử.

Mẫu thử nào có kết tủa trắng là NaCl, còn lại không tác dụng là NaF.

AgNO3 + NaF → không phản ứng( AgF dễ tan trong nước)

AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021