Giải câu 9 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 9. (Trang 83 SGK)

Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?

Bài làm:

a) (1) 2КСЮ3 → 2KCl + 3O2

=>Cl và O thay đổi số oxi hóa nên đây là phản ứng oxi hóa khử

(2) S + O2 → SO2

=>S và O thay đổi số oxi hóa nên đây là phản ứng oxi hóa khử

(3) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

b) (1) S + H2 → H2S

=>S và H thay đổi số oxi hóa nên đây là phản ứng oxi hóa khử

(2) 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

=> S và O thay đổi số oxi hóa nên đây là phản ứng oxi hóa khử

(3) 2SO2 + O2 → 2SO3

=>S và O thay đổi số oxi hóa nên đây là phản ứng oxi hóa khử

(4) SO3 + H2O → H2SO4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021