Giải câu 9 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 9 : Trang 139 sgk hóa 10

Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được 1,08 g H2O và 1,344 l SO2 (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn bộ lượng hợp chất A nói trên qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện :

  • Hãy giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  • Tính khối lượng kết tủa thu được.

Bài làm:

a) Ta có: => mS = 1,92 gam

=> mH = 0,12 gam.

=>mA = mS + mH = 2,04 (g)

=>ợp chất A chỉ gồm hai nguyên tố H và S.

Đặt công thức của hợp chất A là HxSy.

Ta có tỉ lệ y : x = 0,06 : 0,12 = 1 : 2.

Vậy công thức phân tử của A là H2S.

b) Khi cho H2S tác dụng với H2SO4 đặc:

3H2S + H2SO4 (đặc) → 4S + 4H2O

0,06 0,08 (mol)

=>Kết tủa màu vàng chính là S

=>Khối lượng kết tủa thu được là: mS = 0,08.32 = 2,56g.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021