Giải câu 4 bài 1: Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Bài 4. Trang 9 sgk hóa học 10

Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Bài làm:

  • Tỉ số về khối lượng của electron so với proton

( 9,1095.10−31) /(1,6726.10−27)=1/1836

  • Tỉ số về khối lượng của electron với nơtron

(9,1095.10−31 ) /(1,6748.10−27)=1/1839

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021