Giải câu 4 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 41 SGK)

Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì ? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?

Bài làm:

Những nguyên tố đứng đầu chu kì là kim loại kiềm. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng và được điền vào phân lớp s.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021