Giải câu 6 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 82 SGK)

Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron :

a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O.

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s và H2O.

Bài làm:

Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O.

 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O.

 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s và H2O.

 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

 bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021