Giải câu 5 bài 1: Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Bài 5. Trang 9 sgk hóa học 10

Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcầu= 4/3.π.r3.

Bài làm:

a)rZn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 cm (lnm = 10-9 m)

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 g

VnguyêntửZn = 4/3.π.r3 = 4/3.π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.

Dnguyên tử Zn = m/V=107,9.10−24/10,3.10−24 = 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.10 -13cm

V hạt nhân nguyên tử Zn = 4/3.π.(2.10 -13) 3 = 33,49.10-39 cm3

D hạt nhân nguyên tử Zn = 107,9.10−24 /33,49.10−39 = 3,22.1015 g/cm3

= 3,22.109tỉ tấn/cm3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021