Giải câu 2 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 22/SGK).

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

A.

B.

C.

D. .

Bài làm:

Đáp án

Nguyên tử chứa

  • 20 nơtron = N
  • 19 proton = 19 electron = Z

=>số khối A = N + Z = 39 =>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021