Giải câu 1 bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 1.Trang 18 sgk hóa học 10

Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1 trang 8 :

a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khôi lượng của toàn nguyên tử.

Bài làm:

a) Ta có mnguyên tử N = me + mp + mn

Mặt khác ta có

melectron = 7 x 9,1.10 -28 = 63,7.10 -28 g

mproton = 7 x 1.67.10 -24 = 11,69.10 -24 g

m nơtron = 7 x 1.675.10 -24 = 11,72.10-24g

=>Khối lượng nguyên tử Nitơ là 23,42.10 -24 g

b) Tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khôi lượng của toàn nguyên tử

[0,00637665/23,4318].100% = 0,027%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021