Giải câu 3 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 74 SGK)

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

Bài làm:

Trong CsCl: Cs có điện hóa trị +1, Cl có điện hóa trị 1-

Trong Na2O: Na có điện hóa trị +1, O có điện hóa trị 2-

Trong BaO: Ba có điện hóa trị 2+, O có điện hóa trị 2-

Trong BaCl2: Ba có điện hóa trị 2+, Cl có điện hóa trị 1-

Trong Al2O3: Al có điện hóa trị 3+, O có điện hóa trị 2-

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021