Giải câu 1 bài 11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 53 SGK)

a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm ?

b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn ? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ?

Bài làm:

Người ta sắp xếp chu kì và nhóm căn cứ vào

  • Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân của các nguyên tố.
  • Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử.
  • Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021