Giải câu 8 bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 90 SGK)

Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau :

a) Cl2 + 2HBr → 2HCI + Br2

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

d) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Bài làm:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCI + Br2

Trong phản ứng này: Br là chất khử vì số oxi hóa tăng, Cl là chất oxi hóa vì số oxi hóa giảm.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Trong phản ứng này: Cu là chất khử vì số oxi hóa tăng, S là chất oxi hóa vì số oxi hóa giảm.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

Trong phản ứng này: S là chất khử vì số oxi hóa tăng, N là chất oxi hóa vì số oxi hóa giảm.

d) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Trong phản ứng này: ion Fe là chất khử vì số oxi hóa tăng, Cl là chất oxi hóa vì số oxi hóa giảm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021