Giải câu 1 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 30/SGK). Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?

Bài làm:

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có -electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021