Giải câu 4 bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 108 sgk hóa 10

Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

g) CaOCl2 → CaCl2 + O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử và vai trò của các chất tham gia phản ứng oxi hóa khử. Hoàn thành phương trình hóa học.

Bài làm:

Những phản ứng sau là phản ứng oxi hóa khử:

a) + H2O → + \(\overset{-1}{HClO}\)

=> Cl2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa.

b) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

CaOCl2 : phân tử tự oxi hóa khử, HCl đóng vai trò môi trường

c) +6KOH → \(\overset{1}{KCl}\) + \(\overset{+5}{KClO_{3}}\) + H2O

=>Cl2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

d)6 + \(\overset{+5}{KClO_{3}}\) → \(\overset{-1}{KCl}\) + 3\(\overset{0}{Cl_{2}}\) +3H2O

=> HCl là chất khử, KClO3 là chất oxi hóa

g) 2CaOCl2 → 2 + \(\overset{0}{O_{2}}\)

=> CaOCl2: phân tử tự oxi hóa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021