Câu 7: Cần bao nhiêu gam KMnO4 vào bao nhiêu mililit dung dịch axit clohidric 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 101 sgk hóa 10

Cần bao nhiêu gam KMnO4 vào bao nhiêu mililit dung dịch axit clohidric 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt, tạo nên 16,25 g FeCl3 ?

Bài làm:

Ta có: nFeCl3 = = 0,1 (mol)

Khi cho Cl2 tác dụng với Fe:

PTHH: 3 Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

← 0,1 (mol)

Điều chế khí Cl2:

PTHH: 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

mol \(\frac{0,15.16}{5}\)mol ← \(\frac{0,1.3}{2}\)mol

=>Khối lượng KMnO4 cần dùng là:

= \(\frac{0,15.2}{5}\) . 158 = 9,48 (g)

Thể tích dd HCl cần dùng là:

VddHCl = = 0,48 lít = 480 (ml)

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021