Giải câu 3 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 82 SGK)

Cho các phản ứng sau :

A. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

C. NaH + H2O → NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?

Bài làm:

Đáp án A.

Phản ứng Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 không phải là phản ứng oxi hoá - khử. Do trong phản ứng các nguyên tố không có sự thay đổi số oxi hóa

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021