Giải câu 6 bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 147 sgk hóa 10

Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau : HCl, H2SO3, H2SO4. Có thể phân biệt dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây ?

a) Quỳ tím.

b) Natri hiđroxit.

c) Natri oxit.

d) Bari hiđroxit.

e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận biết sau khi chọn thuốc thử.

Bài làm:

Thuốc thử dùng: Ba(OH)2

  • Lấy mỗi dung dịch axit một ít làm mẫu thử.
  • Cho từng giọt dung dịch Ba(OH)2 vào các ống nghiệm chứa các axit đó.
  • Mẫu nào có kết tủa trắng là H2SO3 và H2SO4, mẫu nào không có hiện tượng gì là HCl.

Ba(OH)2 + H2SO3 → BaSO3↓ + H2O.

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O.

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

  • Lấy dung dịch HCl vừa nhận biết được, nhỏ đến dư vào 2 kết tủa vừa thu được.
  • Kết tủa tan được và có khí bay ra là BaSO3 => mẫu ban đầu là H2SO3:

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 + H2O.

  • Kết tủa nào không tan là BaSO4 => mẫu ban đầu là H2SO4.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021