Giải câu 12 bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 12. (Trang 90 SGK)

Hòa tan 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1 M. Tính thể tích dung dịch KMnO4, tham gia phản ứng.

Bài làm:

Ta có nFeSO4.7H2O = 1,39 / 278 = 0,005 (mol)

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

(mol) 0,005 0,001

=>Thể tích KMnO4 tham gia phản ứng là: 0,01 / 0,1 = 0,01 lít

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021