Giải câu 3 bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 89 SGK)

Cho phản ứng : M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + ...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử ?

A. x = 1

B. x = 2

C. x = 1 hoặc x = 2

D. x = 3

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án D

x = 3 thì kim loại M có số oxi hóa là +3, sau phản ứng kim loại M cũng có số oxi hóa 3+. Vì vậy với x = 3 phản ứng trên không phải là phản ứng oxi hóa khử.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021