Giải bài 9 hóa học 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung:Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, định luật tuần hoàn . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - Kiến thức trọng tâm

1.Sự biến đổi tính chất trong một chu kì

 • Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tính hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, đồng thời tính phi kim mạnh dần.
 • Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện của các nguyên tử nói chung tăng dần
  • Khái niệm: Độ âm điện của một nguyên tủ đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học
 • Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất với oxi tăng lần lượt từ I → VII, còn hóa trị với hiđro của các phi kim giảm từ IV đến I.
 • Trong một chu kì: theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit của chúng tăng dần.

Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

2.Sự biến đổi tính chất trong một nhóm A

 • Trong một nhóm A theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố mạnh dân, đồng thời tính phi kim yếu dần
 • Trong một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện của các nguyên tố nói chung giảm dần.
 • Trong một nhóm A, theo chiều tăng của diện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thới tính axit của chúng giảm dần.

3. Định luật tuần hoàn các nguyên tố.

 • Tính chất của các nguyên tử cũng như thành phần tính chất các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 47 SGK)

Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

A. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều tăng của tính phi kim.

D. B và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 47 SGK)

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều giảm của tính kim loại.

D. A và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 47 SGK)

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.

b) Nguyên tử khối.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

d) Số lớp electron.

e) Số electron trong nguyên tử.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 47 SGK)

Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. I, Br, Cl, F.

C. I, Br, F, Cl.

B. F, Cl, Br, I.

D. Br, I, Cl, F.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 48 SGK)

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn đáp án đúng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.(Trang 48 SGK)

Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO2. Nguyên tố R đó là

A. Magie.

B. Nitơ.

C. Cacbon.

D. Photpho.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.(Trang 48 SGK)

Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

A. phi kim mạnh nhất là iot.

B. kim loại mạnh nhất là liti.

C. phi kim mạnh nhất là flo.

D. kim loại yếu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.(Trang 48 SGK)

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiểm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.(Trang 48 SGK)

Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10.(Trang 48 SGK)

Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11.(Trang 48 SGK)

Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12.(Trang 48 SGK)

Cho hai dãy chất sau:

Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5

CH4 NH3 H2O HF

Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và với hiđro.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021