Giải câu 5 bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 89 SGK)

Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố :

a) Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

b) Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

c) Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4; MnSO4.

d) Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

e) Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Bài làm:

a) Số oxi hóa của nguyên tử nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl lần lượt là: +2, +4, +5, +5, +3, -3, -3.

b) Số oxi hóa của nguyên tử clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2. lần lượt là: -1, +1, +3, +5, +7, -1.

c) Số oxi hóa của nguyên tử mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4; MnSO4. lần lượt là: +4, +7, +6, +2.

d) Số oxi hóa của nguyên tử crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3. lần lượt là: +6, +3, +3

e) Số oxi hóa của nguyên tử lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2. lần lượt là: -2, +4, +4, +6, -2, -1.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021