Giải câu 4 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 138 sgk hóa 10

Hãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng của

a) Hiđro sunfua.

b) lưu huỳnh đioxit.

Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

Bài làm:

a) Tính chất hóa học của hiđro sunfua:

  • Hiđro sunfua tan trong nước thành dung dịch axit rất yếu.
  • Tính khử mạnh do trong H2S S có số oxi hóa -2

H2S + O2 →(to) 2S + 2H2O.

H2S + 3O2 →(to) 2SO2 + 2H2O

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

b) Tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit

  • Lưu huỳnh đioxit là một oxit axit :
  • SO2 tan trong nước thành dung dịch axit H2SO3, là axit yếu:

SO2 + H2O → H2SO3

  • SO2 tác dụng với dung dịch bazơ, tạo nên hai muối :

SO2 + NaOH → NaHSO3.

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

  • Lưu huỳnh đioxit là chất khử và là chất oxi hóa do trong SO2 nguyên tử S có số oxi hóa là +4.

SO2 + Br2 + 2 H2O → 2HBr + H2SO4

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021