Giải câu 6 bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 119 sgk hóa 10

Có những chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 và dung dịch HCl

a) Nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều nhất?

b) Nếu chất oxi hóa có số mol bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?

Hãy trả lời đúng bằng cách tính toán trên cơ sở các phương trình phản ứng.

Bài làm:

a) Giả sử mỗi chất có 100g

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (1)

2KMnO4 + 14 HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O (2)

K2Cr2O7 + 14 HCl → 2CrCl2 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O (3)

=>nCl2(1) = 100/87 (mol)

nCl2(2) = 100.5/158.2 (mol)

nCl2(3) = 100.3/294 (mol)

=> nCl2(2) lớn nhất

Vậy dùng : KMnO4 điều chế được nhiều Cl2 hơn

b) Nếu số mol các chất bằng n mol

nCl2(1) = n

nCl2(2) = 2,5 n

nCl2(3) = 3n

=> 3n > 2,5n > n

Vậy dùng K2Cr2O7 được nhiều hơn Cl2 hơn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021