Giải câu 4 bài 23: Hidro clorua Axit clohidric và muối clorua

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 106 sgk hóa 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ:

a) Đó là những phản ứng oxi hóa khử

b) Đó không phải là là những phản ứng oxi hóa khử

Bài làm:

a) Axit clohidric tham gia phản ứng oxi hóa khử đóng vai trò là chất khử:

K2Cr2O7 +14HCl (đặc) → 2CrCl3 + 3Cl2­+ 2KCl + 7H2O

2KMnO4 (rắn)+16HCl (đặc) → 2KCl+2MnCl2 +5Cl2­+8H2O

b) Axit clohidric tham gia phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa khử:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021