Giải bài 6 hóa học 10: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc xin gửi tới các bạn nội dung tóm tắt, kiến thức trọng tâm bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử. Hi vọng bài luyện tập này giúp các bạn nắm rõ hơn kiến thức về Cấu tạo vỏ nguyên tử

A - Kiến thức trọng tâm

1. Thứ tự các mức năng lượng

1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s…

2. Số e tối đa trong:

  • Lớp thứ n (=1,2,3,4) là 2n2e.
  • Phân lớp: s2 , p6 , d10 , f14.

3. Electron có mức năng lượng cao nhất phân bố vào phân lớp nào thì đó chính là họ của nguyên tố.

4. Lớp e ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tố, sẽ bão hòa bền với 8e( Trừ He, 2e ngoài cùng).

  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng 1, 2 hoặc 3 nguyên tố có tính kim loại
  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng 4 nguyên tố có thể tính kim loại hay tính phi kim
  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng 5, 6, 7 nguyên tố thường có tính phi kim
  • Số electron thuộc lớp ngoài cùng 8e nguyên tố tương đối trơ về mặt hóa học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 30/SGK). Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 30/SGK).

Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 30 sgk

Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 30/SGK).

Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c) Nguyên tố đó là kim loại hay phi kim ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 30/SGK).

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

a) 2s ;

b) 3p ;

c) 4s ;

d) 3d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (Trang 30/SGK).

Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ?
b) Số hiệu nguyên tử của p là bao nhiêu ?
c) Lớp electron nào có mức năng tượng cao nhất ?
d) Có bao nhiêu lớp, mỗi lớp có bao nhiêu electron ?
e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (Trang 30/SGK).

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 (Trang 30/SGK).

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

a) 2s1

b) 2s2 2p3 ;

c) 3s23p6

d) 3s2 3p3;

e) 3s2 3p5;

f) 2s2 2p6 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9 (Trang 30/SGK).

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa ;

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng ;

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 10 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021