Giải câu 7 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

  • 1 Đánh giá

Câu 7.Trang 14 sgk hóa học 10

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Bài làm:

  • Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong hỗn hợp 2 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

Mặt khác chỉ có 1 nguyên tử 17O => số nguyên tử 16O: 99757/39 = 2558 nguyên tử

  • Tương tự ta có

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O

0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

=>Số nguyên tử 18O : 204/39 = 5 nguyên tử

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021