Giải câu 8 bài 16: Luyện tập Liên kết hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 8.(Trang 76 SGK)

a) Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây những nguyên tố nào có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất:

Si, P, Cl, S, C,N, Se, Br.

b) Những nguyên tố nào sau đây có cùng cộng hóa trị trong các hợp chất khí với hidro

P, S, F, Si, Cl, N, As, Te.

Bài làm:

a) Những nguyên tố có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất:

Si, C : RO2

P,N : R2O5

S, Se: RO3

Cl, Br: R2O7

b) Những nguyên tố có cùng cộng hóa trị trong hợp chất khí với hidro :

Si: RH4

N, P, As: RH3

S, Te: RH2

F, Cl: RH

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021