Giải câu 3 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

  • 1 Đánh giá

Câu 3.Trang 14 sgk hóa học 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị : chiếm 98,89% và $_{6}^{13}\textrm{C}$ chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là :

A. 12,500
B. 12,011
C. 12,022
D. 12,055.

Bài làm:

Đáp án B

Ta có: M(C )= (12.98,89 + 13.1,11)/100 = 12,011

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021