Giải câu 4 bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 71 SGK)

a) Hãy đưa ra một số thí dụ chất có mạng tinh thể nguyên tử, chất có mạng tinh thể phân tử.

b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai loại tinh thể nói trên. Giải thích?

Bài làm:

a) Ví dụ chất có mạng tinh thể nguyên tử là: kim cương (cacbon)

Ví dụ chất có mạng tinh thể phân tử: I2, H2O

b) Nhiệt độ nóng chảy cửa tinh thể nguyên tử lớn hơn tinh thể phân tử, do lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn nên tinh thể nguyên tử đều bền vững, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi. Mặt khác trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử nên tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021