Giải câu 3 bài 29: Oxi Ozon

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 127 sgk hóa 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng :

a) Oxi và ozon đều có tính oxi hóa.

b) Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

Bài làm:

a) Oxi và ozon đều có tính oxi hóa.

Tác dụng với kim loại:

2Cu + O2 →(to) 2CuO

2Ag + O3 → Ag2O + O2

Tác dụng với phi kim.

4P + 5O2 →(to) 2P2O5

2C + 2O3 → 2CO2 + O2

Tác dụng với nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ :

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

CH4 + 4O3 → CO2 + 2H2O + 4O2

b) Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

Tác dụng với Ag:

2Ag + O3 → Ag2O + O2

Tác dụng với KI:

2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021