Giải thí nghiệm 3 bài 35: Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳn

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa của SO2

  • Quan sát hiện tượng, viết phương trình hóa học.
  • Xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa của SO2

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: dụng cụ điều chế H2S như ở thí nghiệm 1, ống dẫn khí,...
  • Hóa chất: dung dịch H2S, khí SO2.

Cách tiến hành:

  • Dẫn khí H2S điều chế ở trên vào nước, được dung dịch axit sunfuhidric.
  • Dẫn khí SO2 vào dung dịch H2S.

Hiện tượng:

  • Khi sục từ từ khí SO2 vào dung dịch H2S ta thấy có vẩn đục màu vàng

SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O

=>Trong phản ứng trên, SO2 đóng vai trò là chất oxi hóa, H2S đóng vai trò là chất khử.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021