Giải câu 2 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 49)

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.

C. A, M thuộc chu kì 3.

B. M, Q thuộc chu kì 4.

D. Q thuộc chu kì 3.

Bài làm:

Đáp án B

X, A thuộc chu kì II và M, Q thuộc chu kì IV

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021