Giải thí nghiệm 2 bài 20: Bài thực hành số 1 - Phản ứng oxi hóa khử

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối

Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch CuSO4 loãng. Cho vào ống nghiệm một đinh sắt đã được làm sạch bề mặt. Để yên ống nghiệm khoảng 10 phút.

 • Quan sát hiện tưởng xảy ra.
 • Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, giấy rap…
 • Hóa chất: dung dịch CuSO4 loãng, đinh sắt.

Cách tiến hành:

 • Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dd CuSO4 loãng.
 • Cho vào ống nghiệm 1 đinh sắt đã làm sạch bề mặt.
 • Để yên 10 phút, quan sát hiện tượng.

Hiện tượng – giải thích:

 • Hiện tượng: Đinh sắt có 1 lớp màu đỏ bám vào, màu xanh của CuSO4 bị mất đi
 • Giải thích: Vì Fe đứng trước Cu trong dãy hoạt động hoá học nên có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối → lớp Cu màu đỏ bám vào đinh sắt.
 • Phương trình phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Vai trò các chất:

 • Fe là chất khử,

 • CuSO4 là chất oxi hóa.

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021