Giải câu 7 bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 88 SGK)

Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau :

a) 2H2 + O2 → 2H2O

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

Bài làm:

a) 2H2 + O2 → 2H2O

Trong phản ứng này: H là chất khử vì số oxi hóa tăng, O là chất oxi hóa vì số oxi hóa giảm.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2

Trong phản ứng này: O là chất khử vì số oxi hóa tăng, N là chất oxi hóa vì số oxi hóa giảm.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O

Trong phản ứng này: N vừa là chất chất oxi hóa vừa là chất khử vì số oxi hóa tăng vừa tăng vừa giảm.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Trong phản ứng này: Al là chất khử vì số oxi hóa tăng, Fe là chất oxi hóa vì số oxi hóa giảm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021